Opłaty członkowskie 2019

Załącznik nr 1 do Regulaminu Klubu Strzeleckiego Guardian

Tabela opłat na rok 2019

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 350zł (trzysta pięćdziesiąt złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca lutego 2019r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd Fundacji Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.