Statut

Statut Fundacji
FUNDACJA „GUARDIAN”

z dnia 8 września 2015r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja „GUARDIAN”.
zwana dalej „Fundacją”

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miejscowość miasto Biała Podlaska.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla
właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej

§4

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 8 września 2015r. roku i działa na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 1984 Nr 21 poz.
97) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność non profit.

II. CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; podtrzymywanie tradycji
  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i
  kulturowej;
 2. propagowanie strzelectwa sportowego, bojowego oraz rekreacyjnego wśród
  dorosłych, młodzieży i dzieci;
 3. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, ratownictwa i ochrony ludności;
 4. wspieranie, promowanie oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie wszechstronnego rozwoju
  społeczeństwa polskiego na polu działalności społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, ekonomicznej,
  informacyjnej, informatycznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, turystycznej i sportowej;
 5. wspieranie i podejmowanie inicjatyw rozwijających ekonomię społeczną, przedsiębiorczość w tym
  społeczną, politykę społeczną oraz politykę zatrudnienia i reintegracji zawodowej;
 6. wspieranie promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia i ekologii.

§ 7

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

 1. doskonalenie zawodowe pracowników służb mundurowych;
 2. tworzenie możliwości samorozwoju dla pracowników służb mundurowych;
 3. doskonalenie zawodowe licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej oraz innych formacji;
 4. prowadzenie szkoleń strzeleckich;
 5. organizacja i prowadzenie zawodów strzeleckich;
 6. upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Wojska Polskiego, w szczególności w zakresie
  rekonstrukcji historycznej oraz popularyzacja zasad prawdy, honoru i dobrego wychowania;
 7. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dobra dziedzictwa kulturalnego, w szczególności w
  zakresie historii wojskowości oraz prowadzenie badań naukowych i działalności upowszechnieniowej
  w tym zakresie;
 8. współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez historycznych i innych działań dotyczących
  integracji środowisk historycznych;
 9. wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych
  zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz
  przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu
  pokoju;
 10. propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o
  Polsce i Europie;
 11. ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym oraz innych budowli
  świadczących o ciągłości tradycji;
 12. promocja regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych jego walorów turystycznych;
 13. pomoc w poprawie konkurencyjności dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 14. działalność na rzecz nowoczesnej energii, w tym poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł
  energii;
 15. działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, rekreacji,
  sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, w tym również w stosunku do osób
  chorych i niepełnosprawnych;
 16. rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form działań pro zdrowotnych, leczniczych
  i profilaktycznych w tym również podwyższanie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego;
 17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 18. działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz bezpieczeństwa : obronności Państwa,
  przeciwpożarowego, BHP, ruchu drogowym i IT;
 19. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych przez sport ze szczególnym
  uwzględnieniem strzelectwa sportowego;
 20. integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym
  uwzględnieniem działań sportowych w szczególności aktywności w formie strzelectwa sportowego;
 21. aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty społeczeństwa;
 22. aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego wśród osób
  niepełnosprawnych;
 23. promocja zdrowego stylu życia w środowisku osób niepełnosprawnych i wśród pełnosprawnych;
 24. aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego w środowisku
  wiejskim i małych społecznościach miejskich;
 25. prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci,
  młodzieży i studentów;
 26. współpraca ze środowiskiem ASG (Air Soft Gun) i paintball;
 27. organizacja symulacji militarnych z wykorzystaniem replik broni i markerów typu: ASG,
  paintball, deko, symulatorów elektronicznych itp.;
 28. współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami paramilitarnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
  jednostek wojskowych oraz MSWiA z terenu całego kraju;
 29. organizację otwartych sportowych imprez rekreacyjnych, adresowanych do wspólnot i społeczeństw
  lokalnych miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego;
 30. publikacja materiałów historycznych promujących oręż i historię Wojska Polskiego w formie
  wydawnictw książkowych, prezentacji multimedialnych i witryn internetowych;
 31. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych;
 32. organizację szkół , szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach objętych celami
  Fundacji;
 33. fundowanie nagród za prace realizujące program Fundacji dla uczniów i studentów za własne
  osiągnięcia w tej dziedzinie;
 34. organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą;
 35. działalność wydawniczą i promocyjną;
 36. tworzenie i obsługa portali internatowych;
 37. tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych;
 38. tworzenie i opieka nad zabytkami muzealnymi związanymi z historią regionu oraz historią Polski;
 39. współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi, sportowymi i rekreacyjnymi;
 40. organizowanie prowadzenie i finansowanie programów służących zwiększeniu integracji społecznej
  osób niepełnosprawnych;
 41. szkolenie osób niepełnosprawnych i pracowników organów instytucji publicznych podmiotów
  gospodarczych oraz organizacji społecznych;
 42. inne działania związane z pomocą dla niepełnosprawnych;
 43. organizacja i współdziałania w tym zakresie przy koloniach i obozach wypoczynkowych lub
  wypoczynkowo – rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 44. organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z patologiami społecznymi i
  uzależnieniami;
 45. współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i popularyzowania tradycji,
  obyczajów i etyki łowieckiej;
 46. wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych;
 47. wspieranie inicjatyw prospołecznych;
 48. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie przedsiębiorczości, aktywności
  obywatelskiej i samorządowej;
 49. organizację, pośrednictwo i udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dla osób skupionych
  wokół idei Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i doskonalszego realizowania celów statutowych
  Fundacji;
 50. współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli,
  organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji;

§ 8

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za
granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9

Fundacja może tworzyć w miejscu będącym jej siedzibą, jak i poza siedzibą biura, ekspozytury,
oddziały, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 10

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na
  podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie
  określonych zadań lub czynności.
 2. Fundacja może utworzyć na podstawie uchwały Fundatorów, fundusz świadczeń socjalnych
  przeznaczony na udzielanie zwrotnej pomocy pracownikom Fundacji.

III. ORGANY FUNDACJI

§ 11

 1. Organami Fundacji są:
  Fundatorzy
  Zarząd.
 2. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu Fundacji.

IV. FUNDATORZY

§ 12

 1. Fundatorzy są najwyższym organem Fundacji, podejmują najważniejsze decyzje dotyczące jej
  funkcjonowania.
 2. W przypadkach losowych (śmierć, obłożna choroba itp.) miejsce Fundatora obejmuje wskazana przez
  niego osoba.
 3. W razie śmierci Fundatorów najwyższym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 4. Do kompetencji Fundatorów należy powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego
  członków, zmiana celów Fundacji oraz likwidacja Fundacji.
 5. Decyzje Fundatorów podejmowane są w drodze uchwały.

V. ZARZĄD FUNDACJI

§ 13

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej
majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 14

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 członków , prezesa, oraz 1 lub 2 wiceprezesów Zarządu
 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wybierają Fundatorzy.

§ 15

Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, lub członek Zarządu
z pełnomocnikiem, jednakże oświadczenia nie powodujące ze strony Fundacji rozporządzania ani
zobowiązania majątkowego, każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.

§ 17

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprezes.
 2. Postanowienie ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw,
  za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie
  później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą
  odbywać się bez zachowania terminów.

§ 18

 1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
 3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 19

Przed upływem kadencji członek Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, może być
odwołany przez Fundatorów.

§ 20

 1. Fundatorzy mogą postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowie Zarządu będą wykonywać swoje
  obowiązki w ramach umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej określając jednocześnie wysokość
  wynagrodzenia.
 2. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Fundatorzy mogą przyznać
  zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu.
 4. W przypadku gdy stroną jest Prezes umowę podpisuje dwóch członków Zarządu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 2. opracowywanie na rok następny budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań
 3. opracowywanie strategii i długofalowych planów działania
 4. zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji
 5. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji
 6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji

§ 22

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym
także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i
trwałość majątku Fundacji.

§ 23

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności
  przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędnie jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną zawiadomieni o posiedzeniu
  Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
  VI. MAJATEK FUNDACJI

§ 24

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą
1000,00 PLN

§ 25

Majątek fundacji stanowią środki finansowe opisane w § 24 oraz ruchomości, nieruchomości, prawa
majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 26

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji;
 2. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;
 3. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
 4. dywidendy z akcji i z udziałów;
 5. odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych;
 6. dochodów z odpłatnej statutowej działalności Fundacji;
 7. składek członkowskich oraz innych opłat wnoszonych przez osoby wstępujące i należące do podmiotów
  będących oddziałami Fundacji;

§ 27

Przychody Fundacji muszą być przeznaczane w całości na realizacje celów statutowych.

§ 28

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością swojego majątku.

VII. ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 29

Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, zmiana może również dotyczyć celów
Fundacji.

§ 30

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków
  finansowych i majątku Fundacji, Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji.
 2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Fundatorów, Fundatorzy podejmują uchwałę o
  przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom
  spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 31

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o
ustanowieniu Fundacji z dnia 8 września 2015 roku i staje się obowiązujący z chwilą
zarejestrowania Fundacji.