Statut Klubu Strzeleckiego

Statut Klubu Strzeleckiego “GUARDIAN”
w Białej Podlaskiej

 

Rozdział I

 

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

 • 1
 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę Klub Strzelecki GUARDIAN i zwane jest dalej w  skrócie  KS GUARDIAN lub Stowarzyszeniem.
 2. KS GUARDIAN jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych.
 • 2

Terenem działania KS GUARDIAN jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Biała Podlaska.

 • 3

KS GUARDIAN jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 • 4

KS GUARDIAN może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a przede wszystkim, jako Stowarzyszenie skupiające się na sportach strzeleckich, może być członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 • 5

KS GUARDIAN działa zgodnie z niniejszym statutem, uchwałami Zarządu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o stowarzyszeniach.

 • 6

KS GUARDIAN opiera swą działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia,  a do prowadzenia swych spraw i realizacji celów może zatrudniać pracowników oraz osoby prawne.

 • 7

KS GUARDIAN używa pieczęci oraz emblematów zgodnie z  odrębnymi przepisami.

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji                                                

 • 8

Celem działania KS GUARDIAN jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym, a także realizacja w zakresie strzelectwa celów i zadań kultury fizycznej oraz kolekcjonowania broni strzeleckiej.

 • 9

KS GUARDIAN realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1)   prowadzenie działalności  popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa,

2)   stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:

 1. a)   bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
 2. b)   opieki trenerskiej,
 3. c)   właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,

3)  prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków stowarzyszenia i innych osób,

4)  organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,

5)  szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia,

6)  szkolenie lub doskonalenie w zakresie strzelectwa innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni, albo używających jej w pracy zawodowej,

7)  współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub   podobnym profilu działania,

 • podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
 • KS GUARDIAN kontynuuje działalność likwidowanego Klubu Strzeleckiego Fundacji Guardian w Białej Podlaskiej przejmując m.in. jego członków.
 • Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 • Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutowa.
 • 10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 11
 1. Członkami zwyczajnymi KS GUARDIAN mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Małoletni poniżej 18 lat, mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych bez prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz KS GUARDIAN.
 3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi, którzy udzielają pomocy materialnej i innej Stowarzyszeniu oraz korzystają z uprawnień wymienionych w § 12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Przyjęcie w poczet członków KS GUARDIAN następuje na podstawie decyzji Zarządu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o członkostwo będący deklaracją członkowską.
 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo zwolnić kandydata od wniesienia opłaty wpisowej.
 6. Członkowie Klubu Strzeleckiego prowadzonego przez Fundację Guardian Biała Podlaska stają się na zasadzie dobrowolności członkami KS GUARDIAN.
 • 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków KS GUARDIAN oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. udziału w realizacji statutowych celów
 3. udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
 • 13

Członkowie KS GUARDIAN obowiązani są do:

 1. postępowania zgodnego ze statutem oraz uchwałami władz stowarzyszenia, a także przepisami obowiązującymi w strzelectwie i w sprawach związanych z bronią i amunicją,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia ogłaszanych przez Zarząd służących realizacji celów statutowych,
 3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych KS GUARDIAN i dbania o jego dobre imię,
 4. aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach sportowych, pokazach, wystawach, szkoleniach podnoszących umiejętności.
 • 14
 1. Skreślenie z listy członków KS GUARDIAN następuje z powodu:
  1. rezygnacji z członkostwa,
  2. zgonu,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, szczególnie wykluczającym możliwość posiadania broni palnej,
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu.
  5. Wykluczenie może nastąpić wskutek:
 2. zaległości w płaceniu składek członkowskich w wyznaczonym przez Zarząd terminie i wyznaczonym terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych,
 3. nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Zarządu  lub Walnego Zgromadzenia,
 4. rażącego i nagannego postępowania naruszającego przepisy obowiązujące w strzelectwie, godność bądź dobra materialne KS GUARDIAN albo jego członków.
 5. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w działalności statutowej KS GUARDIAN.
 6. Od decyzji Zarządu określonej w ust. 1 litera b,c,d przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia lub doręczenia zainteresowanemu zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 7. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i wykonalna.
 8. Osobie wykluczonej ze Stowarzyszenia nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych składek.
 9. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia może się ubiegać powtórnie o przyjęcie na zasadach takich jak dla nowych członków.

Rozdział IV

 

Władze KS GUARDIAN

 • 15
 1. Władzami KS GUARDIAN są:
  • Walne Zgromadzenie Członków KS GUARDIAN, zwane Walnym Zgromadzeniem,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany Zarządem, w którego skład wchodzą minimum 2 osoby, maksymalnie 3 osoby, w tym:
   – Prezes
   – Wiceprezes
  • Komisja Rewizyjna, minimum 2 osoby, maksymalnie 3 osoby, w tym:
   – Przewodniczący
   – Wiceprzewodniczący

– Sekretarz

 1. Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
 2. Członkom Władz Stowarzyszenia przysługuje zwrot kosztów wynikających z pełnienia funkcji.
 3. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Członkowie Założyciele mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji i są zwolnieni z opłat związanych z uczestnictwem
  w Stowarzyszeniu.

Walne Zgromadzenie Członków

 • 16
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków KS GUARDIAN, w którym uczestniczą z prawem głosu wszyscy pełnoletni członkowie.
 2. Niepełnoletni członkowie KS GUARDIAN, którzy ukończyli 16 lat, mogą uczestniczyć
  w Walnym Zgromadzeniu z prawem składania wniosków i brania udziału w dyskusji.
 • 17

Walne Zgromadzenie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 lata zgodnie
z kadencją władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub:

 1. na wniosek Zarządu,
 2. na wniosek co najmniej połowy pełnoletnich członków Stowarzyszenia,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje podczas głosowania jawnego,
 3. rozpatrywanie wniosków złożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. interpretacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 6. podejmowaniu uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 8. składanie raz na rok sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
 • 19
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, w głosowaniu jawnym i są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczyło nie mniej niż 50% członków posiadających prawo głosu.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie będzie obecnych 50% jego członków, wówczas w drugim terminie Walnego Zgromadzenia ważność uchwał nie zależy od ilości obecnych, a od zwykłej większości głosów,

 

 • 20
 1. Pierwszy i drugi termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i zawiadamia o tym jego członków nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad na swojej stronie internetowej.
 2. Drugi termin obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się nie później niż 30 min od Walnego Zgromadzenia podanego w terminie pierwszym.
 3. Czynności określonych w ust. 1 Zarząd jest obowiązany dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 17 pkt. 2 i 3.
Zarząd Stowarzyszenia
 • 21
 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bezpośrednio działalnością KS GUARDIAN.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zgromadzenie na czas
  4 lat.
 3. W wypadku ustąpienia członka Zarządu z pełnienia powierzonej mu funkcji, Zarząd może na mocy uchwały wybrać na jego miejsce nowego członka, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. Kompetencje określone w ust. 3 przysługują Zarządowi również w sytuacji, gdy  któryś z jego członków nie może wykonywać swej funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.

 

 • 22
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych przez Zarząd terminach albo na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa i przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków.
 • 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach finansowych,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat obciążających członków Stowarzyszenia i inne osoby,
 4. podejmowanie decyzji o zwolnieniu ze składek i innych opłat członków szczególnie zaangażowanym w funkcjonowanie Stowarzyszenia
 5. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i zagranicznych,
 7. określanie wzoru emblematów, pieczęci i legitymacji Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia pracowników w Stowarzyszeniu oraz określeniu ich wynagrodzenia,
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 10. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań dotyczących działalności Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 • 24
 1. Prezes przewodniczy pracom Zarządu.
 2. Do kompetencji Prezesa należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. składanie za Stowarzyszenie oświadczeń woli oraz podpisywanie umów,
 3. zaciąganie zobowiązań,
 4. wystawianie legitymacji członkowskich.
 5. Wiceprezesowi przysługują kompetencje przewidziane w ust. 2, w przypadku nieobecności Prezesa albo z jego upoważnienia.
 6. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wiążący jest podpis i pieczęć Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 7. Prezes jest dla pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu, pracodawcą, zgodnie przepisami prawa pracy.

Komisja Rewizyjna

 • 25
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i do jej kompetencji należy kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia w zakresie przestrzegania postanowień statutu oraz prawidłowości realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zgromadzenie na czas 4 lat.
 3. W wypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej z pełnienia powierzonej mu funkcji, Komisja może na mocy uchwały wybrać na jego miejsce nowego członka, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 4. Kompetencje określone w ust. 3 przysługują Komisji Rewizyjnej  również w sytuacji, gdy któryś z jego członków nie może wykonywać swej funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 • 26
 1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzenia minimum raz w roku lub na wniosek któregokolwiek z jej członków.
 2. Do podejmowania działań potrzeba obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. W przypadkach określonych w § 14 ust. 3 Komisja Rewizyjna może żądać zajęcia stanowiska przez Zarząd oraz żądać wyjaśnień od członków Stowarzyszenia, a następnie podejmuje uchwałę.
 4. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół, z którym w ciągu 14 dni zapoznaje kontrolowanego.
 5. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które przedstawia Walnemu Zgromadzeniu.
Ustanie działalności członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
 • 27
 1. Działalność członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustaje z powodu:
  1. pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska,
  2. wyboru do Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku członka Komisji Rewizyjnej lub sytuacji określonej w § 21 ust. 3 i 4,
  3. wyboru do Komisji Rewizyjnej, w przypadku członka Zarządu lub w sytuacji określonej w § 25 ust. 3 i 4,
  4. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania Stowarzyszenia.
Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

 • 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. a) nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. gotówka i inne środki finansowe.

 

 • 29

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich, wpisowego i innych opłat,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji,
 4. dochodów z działalności statutowej,
 5. dochodów z majątku stowarzyszenia,
 6. dobrowolnych zbiórek członkowskich,
 7. wsparcia członków wspierających,
 8. ofiarności publicznej.
 • 30

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 31
  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
  2. Podjęcie takiej uchwały w drugim terminie Walnego Zgromadzenia wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
  3. Gdy rozwiązanie KS GUARDIAN następuje w wyniku upadłości Stowarzyszenia, wówczas uchwałę może podjąć też Zarząd.
 • 32

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.

 • 33
 1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę bieżących zobowiązań.
 2. Z wyłączenie pkt. 1 Zarząd  określa zasady przeznaczenia majątku zlikwidowanego   Stowarzyszenia, chyba że zostanie to określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 31 ust. 1 i 2.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe i przejściowe

 • 34
 1. Statut niniejszy został uchwalony przez zebranie członków założycieli w dniu 10 grudnia 2018r. i wchodzi w życie z dniem wpisania Klubu Sportowego GUARDIAN do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej Starosty właściwego dla miasta Biała Podlaska.
 2. Zebranie członków założycieli Stowarzyszenia jest jednocześnie pierwszym Walnym Zgromadzeniem Członków KS GUARDIAN, a przeprowadzone wówczas wybory i podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do ewidencji, o której mowa w ust. 1.
 3. Wykładnia przepisów statutu należy do Kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.