Regulamin strzelnicy


REGULAMIN STRZELNICY

Fundacji Guardian
zlokalizowanej w miejscowości Woskrzenice Duże gmina Biała Podlaska

Podlaska jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji.

 

REGULAMIN STRZELNICY

Fundacji Guardian

zlokalizowanej na terenie gminy Biała Podlaska

Strzelnica kulowa, śrutowa, pneumatyczna, czarnoprochowa, na stanowiskach strzeleckich dopuszcza się strzelanie z broni samopowtarzalnej krótkimi seriami, zlokalizowana na terenie gminy Biała Podlaska, jest obiektem przeznaczonym
do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji.

Strzelnica zlokalizowana jest na działce o numerze 352/11 w obrębie miejscowości Woskrzenice Duże.

Podmiot zarządzający strzelnicą:

Fundacja „Guardian”, Biała Podlaska

Regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy /Dz. U. Nr 18 poz. 234 zm. Dz. U. Nr 51, poz. 618 i z 2002 r. Nr 23, poz. 238/ oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. nr 27 poz. 341) oraz Ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji

ROZDZIAŁ I

Warunki korzystania ze strzelnicy

§1

1. Strzelanie może odbywać się:

1) z broni palnej: sportowej, myśliwskiej, gazowej, alarmowej i bojowej, na którą może być wydane pozwolenie (§ 3 do § 6 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 19,poz.240, ze zm.))

2) z indywidualnej broni strzeleckiej – znajdującej się na wyposażeniu formacji uzbrojonych (Wojsko, Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Kolei, Służba Celna, Agencje Ochrony, Straż Leśna, Straż Rybacka, Służba Więzienna itp.)

2. Strzelanie z broni określonej w ust.l może odbywać się pod warunkiem

1) uzyskania zgody Zarządcy obiektu

2)przestrzegania niniejszego regulaminu,
3) wywieszenia na maszcie flagi sygnałowej lub zapalenia lampy sygnałowej czerwonej
4) nadzorowania przez prowadzącego strzelanie lub sędziego głównego zawodów posiadających stosowne uprawnienia, a w przypadku strzelań indywidualnych, przez osobę posiadającą pozwolenie na broń, o ile na terenie strzelnicy nie ma innych osób,

5) wpisu w „Książce rejestru pobytu na strzelnicy”.

 

§2

1) „Prowadzącym strzelanie” może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. oraz uzyskała stosowne uprawnienia.

2) Sędzią głównym zawodów może być osoba posiadająca licencję sędziego.

3) Ilekroć dalej jest mowa o „prowadzącym strzelanie” rozumie się także sędziego

głównego zawodów, a w przypadku strzelań indywidualnych, osobę posiadającą pozwolenie na broń i korzystającą ze strzelnicy samodzielnie.

§3

1. Prowadzący strzelanie:

1) odpowiada za:

a) bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

b) wyznaczenie stanowisk strzeleckich,

c) wskazanie postawy strzeleckiej,

d) usytuowanie tarcz bądź innych celów,

2) wyznaczanie osobom towarzyszącym miejsca bezpiecznego pobytu,

3) wpisuje w „Książkę rejestru pobytu na strzelnicy”, następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo dane korzystającego
ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy
i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem,

d) imię, nazwisko, adres oraz nr licencji prowadzącego strzelanie lub sędziego głównego zawodów,

4) organizuje działania o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy.

2. „Książka rejestru pobytu na strzelnicy” znajduje się u Zarządzającego strzelnicą.

3. Zarządcą strzelnicy jest Zarząd Fundacji Guardian

§4

Na strzelnicy zabrania się:

1. osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody
jej właściciela/użytkownika,

3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

§5

Na strzelnicy – w miejscu widocznym – umieszcza się:

1) regulamin strzelnicy,

2) plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego
c) dróg ewakuacyjnych,
d) urządzenia łączności- Prowadzący strzelanie ma obowiązek posiadać sprawny telefon komórkowy,
3) wykaz sygnałów alarmowych,
4) informacje o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej -tel. 999, 112
5) warunki i wysokość opłat za korzystanie ze strzelnicy.
6) informację o sposobie kontaktowania się z Zarządem strzelnicy

§6

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający
ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§7

1. Dopuszcza się indywidualne treningi bez bezpośredniego nadzoru przez prowadzącego strzelanie dla osób posiadających broń, lub posiadających uprawnienia trenera, instruktora
lub sędziego strzelectwa o ile na strzelnicy nie przebywają inne osoby.

2. Przed rozpoczęciem strzelań osoby, o której mowa w pkt. 1 zobowiązane są do zgłoszenia się do Zarządu strzelnicy i uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie treningu indywidualnego oraz wpisania się do Rejestru pobytu na strzelnicy.

ROZDZIAŁ II

Sposób obchodzenia się z bronią

§8

1. Na terenie strzelnicy, poza stanowiskiem strzeleckim, przenosi się broń rozładowaną
z otwartymi komorami nabojowymi lub z widoczną „flagą bezpieczeństwa” umieszczoną
w komorze nabojowej.

2. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich przenoszenie w kaburach.

3. Dopuszcza się inny sposób przenoszenia i noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów lub treningów.

4. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie „prowadzącego strzelanie”.

5. Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru nad bronią, amunicją i sprzętem wniesionym na teren obiektu.

6. Zarządzający strzelnicą, instruktorzy, trenerzy, sędziowie oraz osoby upoważnione przez zarządzających strzelnicą mogą na terenie strzelnicy nosić broń załadowaną.

 

§9

1. Strzelanie, celowanie oraz wszelkie inne czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.

2. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

3. Zabrania się, w trakcie strzelania z broni kulowej, na osiach strzeleckich oddawania strzałów z broni, której wylot lufy skierowany jest powyżej górnej krawędzi kulochwytu lub wałów bocznych.

§10

1. Rozpoczęcie strzelania może nastąpić wyłącznie na komendę „prowadzącego strzelanie” bądź za jego zgodą.

2. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

3. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli „prowadzącemu strzelanie”.

4. Stanowisko strzeleckie opuszcza się z bronią z pustą komorą nabojową.

4. Obowiązek, o którym mowa w §10 pkt 1–3 nie dotyczy osób wymienionych w § 7.

§11

Zabrania się kierowania wylotu lufy broni w kierunku ludzi i zwierząt. Stanowi to podstawę usunięcia strzelającego ze strzelnicy.

§12

Zabrania się pozostawienia broni i amunicji bez nadzoru osób uprawnionych.

ROZDZIAŁ III

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

§ 13

Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez „prowadzącego strzelanie”.

§14

Zabrania się wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody „prowadzącego strzelanie”.

§15

W przypadku niebezpieczeństwa każda z osób przebywających na strzelnicy ma prawo i obowiązek do wydania komendy „stop” lub „przerwij ogień”.

1) Po usłyszeniu takiej komendy strzelający mają obowiązek natychmiastowego przerwania strzelania oraz skierowania broni w bezpiecznym kierunku i jej zabezpieczenia.

2) Po określeniu przyczyn wydania komendy i rozpoznaniu sytuacji należy broń rozładować, cały czas utrzymując wylot lufy w bezpiecznym kierunku, następnie zabezpieczyć
ją i umieścić na stanowisku strzeleckim.

§16

Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub

opiekunów.

§17

Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane w wyjątkowych przypadkach oraz powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna. Za bezpieczeństwo zwierzęcia odpowiada wyłącznie jego właściciel lub osoba, która wprowadziła je na teren strzelnicy.

§18

Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.

§19

Strzelający oraz inne osoby przebywające na strzelnicy podczas strzelania powinni nosić bezodpryskowe okulary lub inne ochraniacze oczu.

§20

Osobę naruszającą regulamin będą usuwane ze strzelnicy.

ROZDZIAŁ IV

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

§21

Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana.

§22

Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością i traktować tak, jakby była załadowana i gotowa do strzału.

§23

Wyjmowanie broni z kabur, kaset i pokrowców może odbywać się wyłącznie na stanowisku strzeleckim bądź treningowym oraz miejscu przeznaczonym do czyszczenia i naprawy broni.

§24

Przed rozpoczęciem strzelania konieczne jest upewnienie się czy w rejonie celowania nie znajdują się osoby postronne lub zwierzęta. Obowiązek ten spoczywa również na prowadzącym strzelanie.

§25

Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim lub innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.

§26

Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w stronę kulochwytu i tylko po komendzie „ładuj” lub „start”. Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy innych osób niż prowadzący strzelanie, instruktor, trener.

§27

Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcza lub przedmiot będący celem na strzelnicy.

§28

Zabrania się odkładania broni załadowanej.

§29

Zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej, smugowej, szczególnie niebezpiecznej oraz amunicji uszkodzonej poza indywidualnymi przypadkami strzelań zatwierdzonych przez Zarządzających Strzelnicą.

§30

Zabrania się ładowania i strzelania z broni niesprawnej.

§31

Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.

§32

Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend „ładuj”, „start”, „stop”, „rozładuj” i innych niezbędnych poleceń, musi być pewien że komendy jego są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.

§33

Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. Zgłoszeniu podlegają również wszystkie przypadki nadzwyczajne (np. uszkodzenie broni wpływające na jej bezpieczeństwo, oddanie strzału przypadkowego, zranienia, uszkodzenia wyposażenia strzelnicy, zacięcia broni).

§34

1. Stanowiska strzeleckie na strzelnicy wyznacza osoba prowadząca strzelanie.

2. Dopuszcza się wyznaczanie stanowisk strzeleckich zgodnie z bieżącymi potrzebami przez osoby prowadzące trening indywidualny wymienione w §7 z zastrzeżeniem ust. 3 §34

3. W sytuacjach przewidzianych regulaminem strzelania, możliwe jest wyznaczenie stanowisk strzeleckich na terenie pomiędzy linią otwarcia ognia a kulochwytem z zastrzeżeniem, iż osoba strzelająca widzi cel na tle kulochwytu.

4. Tarcze lub inne przedmioty będące celem na strzelnicy ustawia się na tle kulochwytu, w taki sposób, aby linia celowania z wyznaczonego stanowiska strzeleckiego i wskazanej postawy strzeleckiej po trafieniu w dowolne miejsce celu kończyła się w kulochwycie – w pasie wyznaczonym przez boczne wały.

§35

Oprócz wymienionych zasad bezpieczeństwa – na strzelnicy obowiązują również zasady szczegółowe sprecyzowane w regulaminach poszczególnych zawodów, konkurencji sportowych i myśliwskich.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§36

1. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń

zlokalizowanych na terenie strzelnicy:

  1. obiekty i urządzenia strzelnicy są własnością i zarządzane są przez Fundację Guardian,

  1. mogą być udostępniane członkom Klubu Strzeleckiego Guardian,

  2. instytucjom i osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę z Fundacją Guardian,

2. Określa się sposób ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń:

Wysokość opłat ustala Zarząd Fundacji Guardian.

§37

Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, zawodów, szkolenia itp. korzystający ze strzelnicy, do którego obowiązków w szczególności należy:

1. Respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.

2. Niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia.

3. Zarządzający strzelnicą nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu bez nadzoru ich właściciela.

4. Każda osoba znajdująca się na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się

z regulaminem, warunkami bezpieczeństwa i sygnałami alarmowymi, a także ze wszystkimi przepisami i regulacjami z tym związanymi oraz przyjmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem niezastosowania się do nich.

 

Zarząd Fundacji GUARDIAN

Arkadiusz Popławski

 

Oświadczam, że strzelnica jest zlokalizowana, zbudowana i zorganizowana w sposób nienaruszający wymogów bezpieczeństwa oraz wykluczający możliwość wydostania się poza jej obręb pocisku wystrzelonego z broni, ze stanowiska strzeleckiego, w sposób zgodny z regulaminem.

Marek Winkler

Instruktor Strzelectwa Sportowego

0127/I/S/2015

 

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Biała Podlaska