Kurs „Prowadzącego Strzelanie” LOK: 08-09 czerwca 2024r.

Wszystkich chętnych uprawiających sport strzelecki oraz prowadzących szkolenia specjalistyczne zapraszamy na kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień Prowadzącego Strzelanie. Mile widziane są również osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedze i kwalifikacje w zakresie strzelectwa, jak również pracownicy ochrony osób i mienia.

Legitymacja „Prowadzącego Strzelanie” w cenie kursu.

Wymagania:

  • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
  • dobry stan zdrowia,
  • wypełnienie zgłoszenia,

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym
przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, które potwierdza nabycie kwalifikacji do
prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej


„Prowadzący Strzelanie” – uprawnienie umocowane jest aktem prawnym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.) i stanowi dokument uprawniający do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy.

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
  • Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do prowadzenia zajęć strzeleckich, w tym, w myśl ustawy, z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Zapisy: guardian@guardian.mil.pl