26-28 kwietnia 2024r. Kurs na „Prowadzącego Strzelanie” LOK

Wszystkich chętnych uprawiających sport strzelecki oraz prowadzących szkolenia specjalistyczne zapraszamy na kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień Prowadzącego Strzelanie. Mile widziane są również osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedze i kwalifikacje w zakresie strzelectwa, jak również pracownicy ochrony osób i mienia.

Legitymacja „Prowadzącego Strzelanie” w cenie kursu.

Wymagania:

  • umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
  • dobry stan zdrowia,
  • wypełnienie zgłoszenia,

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Prowadzący Strzelanie”, wydawanym
przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, które potwierdza nabycie kwalifikacji do
prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni:
A. – pneumatycznej;
B. – palnej bocznego zapłonu;
C. – palnej centralnego zapłonu;
D. – maszynowej (pistolet);
E. – samoczynnej;
F. – gładkolufowej (w tym powtarzalnej pump-action)
G. – gładkolufowej


„Prowadzący Strzelanie” – uprawnienie umocowane jest aktem prawnym w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U nr 18 poz. 234 z póź. zm.) i stanowi dokument uprawniający do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy.

Kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

  • Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
  • Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi,
  • Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.

Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,,PROWADZĄCY STRZELANIE’’ do prowadzenia zajęć strzeleckich, w tym, w myśl ustawy, z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Zapisy: guardian@guardian.mil.pl